Skip to main content

Прописи

 

Статут

Измене и допуне Статута

Информатор о раду школе

Правилник о раду Школе

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Правила понашања у установи

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Пословник о раду Ученичког парламента

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о заштити података личности

Правилник о испитима

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о накнадама и другим примањима запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Поступак за издање дупликата јавне исправе

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног рада

Правилних о буџетском рачуноводству

Правилник о раду школске библиотеке