Skip to main content

Прописи

 

Статут

Измене и допуне Статута

Информатор о раду школе

Правилник о раду Школе

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Правила понашања у установи

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Пословник о раду Ученичког парламента

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о заштити података личности

Правилник о испитима

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о накнадама и другим примањима запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Поступак за издање дупликата јавне исправе

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног рада

Правилних о буџетском рачуноводству

Правилник о раду школске библиотеке

Акт о архивирању и чувању архивске грађе

Акт о коришћењу електронског документа

Листа категорија архивске грађе и документарног материјала 

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Школског одбора

Правила понашања у ОШ

Правилник о видео надзору

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено корисног рада

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о накнадама и другим примањима запослених

 Правилник о организацији и раду библиотеке 

Правилник о раду ОШ "Милорад Мића Марковић"

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник о употреби мобилног телефона

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Правилник о начину и условима коришћења службеног возила

Правилник о избору ученика генерације 

Статут ОШ "Милорад Мића Марковић"