Пројекти

Добродошли на страну за презентацију пројеката које ученици и наставници реализују током 2015/2016. године.

Активностима у оквиру пројеката остварују се циљеви из више области Развојног плана школе:

 • Настава и учење - Унапређивање квалитета и атрактивности образовно-васпитног рада
 • Подршка ученицима - Подстицање личног развоја ученика
 • Ресурси - Унапређивање услова рада и професионалног развој наставника стручних сарадника и директора
 • Етос - Побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи


Такође, остварују се следећи специфични циљеви:

 • Планирање и реализација пројектне и тематске наставе и оспособљавање ученика да повезују знања међу различитим предметима и уче откривањем у непосредној животној стварности
 • Повећање примене иновативних метода и облика рада и примене ИКТ-а у настави (е-учењеи учење на даљину)
 • Подстицања интересовања ученика за учење и образовање у току целог живота
 • Побољшање информационе и медијске писмености ученика развој стваралачких пособности, креативности, естетске перцепције и укуса
 • Јачање ученичког самопоуздања при јавним наступима и укључивање у активности локалне средине
 • Промовисање рада и успеха ученика, наставника и школе
 • Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника на нивоу школе
 • Побољшање комуникације међу запосленима у школи
 • Развијање осећања припадности колективу код запослених кроз окупљања поводом важних дана у току школске године
 • Побољшање сарадње са родитељима

 

Реализовани пројекти и постигнућа

Током школске 2015/2016. године реализовано је шест пројеката: Породица и школа, Нови век, Новогодишњи вашар и предузетништво, Оштро Перце, Ђачко предузетништво  и Јубилеји. Постигнућа су представљена на посебним деловима ове стране и у школском листу.

Пројекат Нови век реализован је за ученике седмог разреда у сарадњи наставника историје, грађанског васпитања, техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарстава и географије, вероучитеља и библиотекара. Циљ је био да ученици стекну знања у вези са новим веком кроз повезивање садржаја више наставних предмета. Тако су о великим географским открићима учили и на часовима историје и географије, о развоју технике и технологије на часовима историје и техничког и информатичког образовања, о друштвеним и политичким променама на часовима историје, грађанског васпитања и веронауке.

На заједничким часовима библиотекара и наставника историје и информатике и рачунарстава обрађене су наставне јединице Електронско учење и Дигитална библиотека и ђаци су упућени на одговарајуће изворе информација, у дигиталним библиотекама, важним за израду задатака.

Библиотекар је израдио наставни материјал, лекције у електронском курсу Дигитална библиотека[1] у е-учионици школе. Један од прилога који су ђаци гледали је представљање дигиталне књиге[2]. Реакције ученика су биле да би они радо учили из таквих књига.

Ученици су добили задатке да самостално пронађу информације у вези са појединим темама и да их представе на различите начине: кроз текстове, цртеже, паное, ПП презентације и сл. Посебно су важни задаци чије теме повезују садржаје више предмета, као што је Ренесанса (историја, књижевност, ликовна култура, музичка култура,...).

Ђаци и наставници су оценили активности тематске наставе успешним и занимљивим.

 

[1] Дигитална библиотека, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=15

[2] Дигитална књига, https://www.ted.com/talks/mike_matas