Пројекти 2014/2015

Добродошли на презентацију пројеката, које су ученици и наставници реализовали током 2014/2015. године.

Активностима у оквиру пројеката остварени су циљеви из више области Развојног плана школе:

 • Настава и учење - Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитног рада
 • Подршка ученицима - Подстицање личног развоја ученика
 • Ресурси - Побољшање услова рада и професионални развој наставника стручних сарадника и осталих запослених, целоживотно учење кроз различите облике неформалног и информалног учења
 • Етос - Побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи и Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење

Такође, остварени су следећи специфични циљеви:

 • Усклађивање програма наставних предмета у оквиру сваког разреда
 • Примена иновативних метода и облика рада у образовно-васпитном раду
 • Побољшање информационе и медијске писмености ученика развој стваралачких пособности, креативности, естетске перцепције и укуса
 • Примена ИКТ-а у настави и ваннаставним активностима, е- учење у дигиталној учионици
 • Јачање ученичког самопоуздања при јавним наступима
 • Укључивање у активности локалне средине
 • Промовисање рада и успеха ученика, наставника и школе
 • Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника на нивоу школе
 • Побољшање комуникације међу запосленима у школи
 • Развијање осећања припадности колективу код запослених кроз окупљања поводом важних дана у току школске године
 • Побољшање сарадње са родитељима

 

Примена знања стеченог на семинару

Семинар, електронски курс Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика - кључ за целоживотно учење похађала су по три наставника разредне и предметне наставе током новембра и децембра 2014. године. Они су стечена знања примењивали у пракси током школске године, а како је један од аутора и реализатора обуке школски библиотекар, део активности је реализован кроз заједнички рад на школским пројектима.

Програм семинара је представљен и осталим колегама у школи кроз хоризонтално учење, стручно усавршавање у установим када је представљен и наставни материјал за ученике и наставнике из пројекта Оштро Перце, као и из лекција постављених у електронксом курсу Библиотека. У реализацију пројекта укључили су се и наставници који нису били полазници, посебно у делу програма за обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића (учествовали су сви наставници разредне наставе, наставник српског језика и библиотекар). Коначни продукти су представљени на веб страници школе у три прилога, из сваког објекта школе по један.

Реализована су три школска пројекта за ученике четвртог разреда, којима су се придружили ученици по још једног одељења осмог, шестог и другог разреда:

 • Медији, бајка и авантура  - сарадња наставнице разредне наставе и библиотекара,
 • Здрав живот - сарадња три наставника и библиотекара,
 • Одељењски часопис - сарадња наставнице разредне наставе и библиотекара.

За ученике осмог разреда организовани су часови пројектне наставе посвећени Шекспировом делу Ромео и Јулија, које су реализовале две наставнице енглеског језика, две наставнице српског језика и наставник информатике и рачунарства.

Сви пројкети су представљени и прилозима у школском листу Чаролије, у  бројевима 20 и 22.

Пројекат Ромео и Јулија