Skip to main content

У школској библиотеци ученици

 • читају књиге и часописе,
 • позајмљују књиге које ће читати код куће,
 • разговарају о прочитаним текстовима са библиотекаром,
 • проналазе информације потребне за израду задатка или решавање неког проблема,
 • добијају помоћ у претраживању електронских извора информација и проналажењу одговарајуће информације,
 • учествују у активностима школских пројеката и програмима за обележавање важних дана,
 • присуствују часовима библиотечко-новинарске секције.

 

У школској библиотеци наставници

 • читају књиге и часописе,
 • позајмљују књиге, које ће читати код куће,
 • разговарају о прочитаним текстовима са библиотекаром,
 • проналазе информације потребне за припрему часова и наставног материјала,
 • добијају помоћ у претраживању електронских извора информација и проналажењу одговарајуће информације,
 • припремају поједине активности из школских пројеката и програма за обележавање важних дана.

 

Школски библиотекар

 • развија код ученика и наставника навике читања и коришћења библиотеке током читавог живота,
 • промовише читање из забаве и задовољства,
 • обезбеђује различите изворе информација и приступ ка њима,
 • подучава ученике да проналазе, анализирају и критички процењују информације, користе их за стварање новог знања и деле га са другима
 • развија стваралачке способности и креативност код ученика,
 • сарађује са наставницима у планирању, реализацији и вредновању заједничких активности (школски пројекти, тематска настава, обележавање важних дана и догађаја...),
 • мотивише ученике на учење и подучава их вештинама потребним за учење у току целог живота
 • користи савремене методе рада и електронско учење,
 • води библиотечко пословање (инвентарисање, сигнирање, каталогизација, класификација чување и заштита библиотечке грађе, ревизија... ),
 • води библиотечку секцију,
 • сарађује са локалном заједницом у организацији програма културних активности,
 • промовише рад школске библиотеке и школе, уређује школски лист и веб страну,
 • ...

Школски библиотекар учествује и у организацији и реализацији пројекта Оштро Перце.
Програм и наставни материјал пројекта налазе се у виртуелној/електронској учионици на сајту Супер учење.

Марина Луковић, библиотекар

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.